Regulamin

Uczestnictwo w Konferencji i publikacji pokonferencyjnej formie monografii jest bezpłatne. Konferencja ma zasięg ogólnopolski, ale przewidziane jest również uczestnictwo gości zagranicznych.

Podany termin nadsyłania zgłoszeń jest terminem ostatecznym i nieprzekraczalnym. Zgłoszenia nadesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszonych tematów. Podstawą do przyjęcia zgłoszenia będzie zgodność treści zamieszczonej w abstrakcie z tematyką konferencji wyszczególnianą na stronie internetowej, a także oryginalność zaproponowanego tematu.

Plan Konferencji umieszczony na stronie internetowej poprawiony będzie tylko w przypadku, gdy pojawią się uzasadnione powody do przesunięcia poszczególnych wystąpień. Zaświadczenia o wygłoszeniu referatu oraz uczestnictwie w Konferencji wydawane będą przez osoby prowadzące poszczególne panele. Odwołanie udziału w konferencji powinno zostać zgłoszone Organizatorom na tydzień przed jej rozpoczęciem. Osoba, która nie pojawi się na konferencji ma prawo nadesłać tekst do druku tylko wtedy, gdy usprawiedliwi swoją nieobecność.

Materiały konferencyjne będą wydawane uczestnikom do rąk własnych. Uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na podstemplowanie specjalnych dokumentów (np. delegacji) muszą pozostawić odpowiednie formularze w recepcji Konferencji.

Recenzowana naukowo publikacja pokonferencyjna ukaże się w około pół roku po Konferencji i będzie posiadać numer ISBN. Egzemplarze autorskie zostaną wysłane pod adres jednostek naukowych, które reprezentować będą prelegenci.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia tekstów nadesłanych do publikacji, jeśli nie uzyskają one pozytywnej opinii recenzentów. Teksty przyjmowane będą tylko w wyznaczonym terminie. Przekroczenie terminu nadsyłania tekstów uznane będzie za rezygnację z udziału w publikacji.

Zaświadczenia wystawiane przez Organizatorów będą miały charakter ogólny – podana zostanie informacja o przyjęciu tekstu do druku w publikacji pokonferencyjnej.

Organizatorzy Konferencji

Cykl Konferencji obejmujących zagadnienia z dziedziny nowych mediów